ประวัติการศึกษา-ความสามารถพิเศษ

อนุบาล                 ศึกษาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านเเม่โถใต้

ประถม                  ศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่สรรค์

มัธยมตอนต้น       ศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

มัธยมตอนปลาย   ศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

ความสามารถพิเศษ เล่นกีตาร์

Advertisements